Хүссэн МЭРГЭЖЛЭЭРЭЭ суралцахын тулд ЯМАР ШАЛГАЛТ өгөх вэ?


ЭЕШ-ын талаар хүргэсэн өмнөх нийтлэлүүдийн ихэнхи уншигчдын хүсэлтээр Монгол улсын их сургуулиудад бэлтгэгддэг мэргэжлүүд болон түүнд элсэхийн тулд өгсөн байх шаардлагатай шалгалтуудын мэдээллийг бид энэ удаад багцлан хүргэж байна. Бид мэдээллээ тухайн сургуулийн элсэлтийн журам, сургалтын хөтөлбөр, албан ёсны цахим хаягаас эх сурвалж болгон эмхэтгэлээ.

Энэхүү мэдээлэлд АШУҮИС, МУИС, ХААИС, ШУТИС, СУИС, ХСИС, СЭЗИС зэрэг улсын томоохон их сургуулийн мэргэжлийн чиглэлийг хүргэж байгаа болно. Мөн энд сургуулиудын босго оноо дурьдагдаагүй нь жил бүр сургуулийн босго оноо шинэчлэгдэж өөрчлөгдөж байдагтай холбоотойн дээр эндээс та бүхэн монгол улсад бэлтгэгдэж буй бүхий л мэргэжлийн  жагсаалтыг харж болох юм. Тухайн мэргэжлийн онцлог, сургуулийн бодлого, сургалтын хөтөлбөрөөс хамаарч 3 болон 4 дүгээр курсээсээ нарийсан гүнзгийрдэг байж болох бөгөөд тэдгээр мэргэжлүүд энд дурьдаагүй болно.

АШУҮИС-Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

ЭЕШ-ын хоёр хичээлийн оноог хооронд нь нэмэж, шалгуулагчдыг жагсаалтанд эрэмбэлнэ.

Мэргэжлийн нэр ЭЕШалгалт өгөх хичээл
1 Хүний их эмч Хими Биологи
2 Шүдний их эмч
3 Уламжлалт анагаахын эмч
4 Эм зүйч Хими Биологи
5 Нийгмийн эрүүл мэнд судлалч
6 Био-Анагаах судлалч
7 Эрүүл мэндийн мэдээлэл зүйч Математик Физик
8 Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан Биологи Нийгмийн тухай мэдлэг
9 Монгол анагаах ухааны засалч Хими Биологи
10 Хөдөлгөөн засалч Хими Биологи
11 Сувилахуй
12 Эх барихуй
13 Ахуй засалч

 

МУИС-Монгол улсын их сургууль

ШААРДЛАГА: Суурь шалгалтанд тооцохоор заасан хичээлээс хамгийн өндөр оноо авсан шалгалтын оноог 0.6, дагалдах шалгалтад тооцохоор заасан хичээлээс хамгийн өндөр оноо авсан хичээлийг 0.4-өөр үржүүлж нэмнэ. Суурь шалгалтад тооцуулсан хичээлийн оноог дагалдах шалгалтад тооцуулахгүй.

Мэргэжлийн нэр ЭЕШалгалт өгөх хичээл МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль
Суурь шалгалт Дагалдах шалгалт
60% 40%
1 Багш, математикийн боловсрол Биологи
Газарзүй
Физик
Хими 
Англи хэл
Биологи
Газарзүй
Математик
Монгол хэл
Монголын түүх
Нийгмийн тухай мэдлэг
Физик
Хими
Шинжлэх ухааны сургуулийн байгалийн ухааны салбар
2 Багш, байгалийн ухааны боловсрол
3 Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал
4 Биологи
5 Биологийн нөөц судлал
6 Биохими
7 Биотехнологи
8 Газарзүй
9 Газар зохион байгуулалт
10 Геологи  
11 Геофизик
12 Математик
13 Физик
14 Хими
15 Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт
16 Экологи
17 Антропологи Математик
Монгол түүх
Нийгмийн тухай мэдлэг
Англи хэл
Биологи
Газарзүй
Математик
Монгол хэл
Монголын түүх
Орос хэл
Физик
Хими
    Шинжлэх ухааны сургуулийн нийгмийн ухааны салбар
18 Археологи
19 Нийгмийн ажил
20 Социологи
21 Сэтгүүлзүй
22 Сэтгэл судлал
23 Улс төр судлал
24 Эдийн засаг
25 Багш, гадаад хэлний боловсрол Англи хэл
Монгол хэл
Монголын түүх
Нийгмийн тухай мэдлэг
Орос хэл
Англи хэл
Биологи
Газарзүй
Математик
Монгол хэл
Монголын түүх
Нийгмийн тухай мэдлэг
Орос хэл
Физик
Хими
Шинжлэх ухааны сургуулийн хүмүүнлэгийн ухааны салбар
26 Багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол
27 Багш, нийгмийн ухааны боловсрол
28 Гадаад хэлний  орчуулга
29 Олон улс, орон судлал
30 Түүх
31 Урлаг судлал
32 Утга зохиол судлал
33 Философи
34 Хэл, уран зохиол /Монгол хэл, уран зохиол,  Гадаад хэл, уран зохиол/
35 Хэлшинжлэл /Монгол хэл шинжлэл, Гадаад хэл шинжлэл/
36 Шашин судлал
37 Байгаль орчныг хамгаалах технологи Биологи
Математик
Физик
Хими
Биологи
Газарзүй
Математик
Монгол хэл
Физик
Хими
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль
38 Био-инженерчлэл
39 Компьютерийн сүлжээ
40 Компьютерийн ухаан
41 Материал судлал
42 Мэдээллийн систем
43 Мэдээллийн технологи
44 Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл
45 Ойн үйлдвэрлэлийн техник, технологи
46 Программ хангамж
47 Статистик
48 Сэргээгдэх эрчим хүч
49 Ус судлал
50 Химийн инженерчлэл
51 Холбооны технологи
52 Хүрээлэн буй орчин судлал
53 Хэрэглээний математик
54 Хэрэглээний хими
Цаг уур
55 Цөмийн инженерчлэл
56 Электрон системийн автоматжуулалт
57 Аялал жуулчлалын менежемент Математик
80%
Англи хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг
Орос хэл
20%
   Бизнесийн сургууль
58 Бизнесийн удирдлага
59 Даатгал
60 Зочлох үйлчилгээ, Маркетинг
61 Менежмент
62 Нягтлан бодох бүртгэл
63 Санхүү, банк
64 Эрх зүй Нийгмийн тухай мэдлэг Математик Хууль зүйн сургууль
65 Нийтийн удирдлага Англи хэл
Математик
Монгол хэл
Монголын түүх
Нийгмийн тухай мэдлэг
Орос хэл
Англи хэл
Математик
Монгол хэл
Монголын түүх
Нийгмийн тухай мэдлэг
Орос хэл
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль
66 Олон улсын харилцаа
67 Багш, гадаад хэлний боловсрол Англи хэл
Орос хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг Орхон сургууль
68 Гадаад хэлний орчуулга
69 Багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол Монгол хэл
70 Даатгал Математик Англи хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг
71 Маркетинг
72 Менежмент
73 Нягтлан бодох бүртгэл
74 Санхүү, банк
75 Нягтлан бодох бүртгэл Математик Англи хэл Завхан сургууль
76 Санхүү, банк
77 Маркетинг
78 Менежмент
79 Худалдаа
80 Бичиг хэрэг, оффисийн ажилтан
81 Электрон системийн автоматжуулалт Математик
Физик
Биологи
Математик
Физик
Хими
82 Багш, гадаад хэлний боловсрол (англи Англи хэл
Орос хэл
Англи хэл
Математик
Монгол хэл
Орос хэл

ШУТИС-Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

ШААРДЛАГА: Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хичээл I ба II хичээлийн авсан дүнг харьцуулах бөгөөд шаардлагатай бол гүйцэтгэлийн хувийг харьцуулж шийдвэрлэнэ. Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог (100%+50%) гэсэн харьцаагаар авч нэмж тооцно. Хэрэв та Ерөнхий шалгалт өгч хичээл 1-д 400 оноо, хичээл 2-т 210 оноо авсан бол таны нийлбэр оноо х=400+(210/2)=505 оноо болно.

Мэргэжлийн нэр ЭЕШалгалт өгөх хичээл
I хичээл II хичээл
1 Үйлдвэрийн экологийн инженер  Математик Физик
2 Үйлдвэрийн экологи
3 Усны нөөц экологи
4 Хаягдал боловсруулах технологи
5 Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
6 Машины электрон систем
7 Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжуулалт 
8 Механик системийн загварчлал
9 Механик инженер 
10 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
11 Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт
12 Хөнгөн үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж
13 Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин аппарат
14 Машин үйлдвэрлэлийн технологи
15 Метал судлал, технологи
16 Геодези
17 Уул уурхайн маркшейдер
18 Геодези (БНХАУ-ын Шандуны ШУТИС-тай хамтарсан хөтөлбөр)
19 Уул уурхайн ашиглалтын технологи (ХБНГУ-ын Фрайбургын Уул Уурхайн Академитай хамтарсан хөтөлбөр)
20 Геологи
21 Геофизик
22 Гидрогеологи
23 Инженер геологи (Аляскын Фэйрбанксын Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
24 Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи
25 Газрын тосны инженер
26 Хүнсний биотехнологи
27 Хүнсний микробиологи
28 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи (ОХУ-ын Москвагийн Удирдлага, Технологийн Улсын Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
29 Шим тэжээл судлал
30 Хүнсний чанар аюулгүй байдал
31 Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
32 Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи
33 Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи
34 Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /ноос ноолуур/
35 Ой модны үйлдвэрлэлийн техник технологи
36 Мебель модон эдлэлийн технологи
37 Холбооны сүлжээ, холболтын технологи (ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны
Техникийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
38 Утасгүй холбоо (ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны Техникийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
39 Мэдээллийн сүлжээ
40 Электрон систем, автоматжуулалт
41 Электроник
42 Эмбедэд систем
43 Цахилгаан хангамж (Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
44 Сэргээгдэх эрчим хүч
45 Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем
46 Химийн технологи
47 Нүүрс, газрын тосны боловсруулалтын технологи 
48  Химийн инженерчилэл
49 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн химийн технологи
50 Арьс ширний боловсруулалтын химийн технологи
51 Хувцасны дизайн  Хар зураг Математик
52 Үйлдвэрлэлийн дизайн
53 Компьютерийн график дизайн
54 Хүний нөөцийн менежмент  Математик Гадаад хэл- (англи хэл, орос хэл)
55 Мэдээллийн системийн менежмент
56 Санхүүгийн менежмент
57 Олон улсын бизнесийн менежмент
58 Маркетингийн менежмент
59 Нийтийн удирдлага 
60 Харилцаа холбооны менежмент
61 Тээврийн менежмент
62 Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент
63 Хүнсний үйлдвэрийн менежмент
64 Жижиг дунд үйлдвэрийн менежмент
65 Логистик менежмент
66 Аялал жуулчлалын менежмент
67 Нийгмийн ажил Нийгмийн тухай мэдлэг Математик
68 Барилгын инженер  Математик Физик
Хар зураг
69 Хүрээлэн буй орчны инженер
70 Механик инженер  
71 Архитектур  Хар зураг Математик
72 КООСЕН бэлтгэл хөтөлбөр   Математик Физик

 

ХААИС-Хөдөө аж ахуйн их сургууль

ШААРДЛАГА: Элсэгч нь тухайн мэргэжлийн чиглэлд харгалзах ерөнхий шалгалтын аль нэгийг өгсөн байна.

Мэргэжлийн нэр  ЭЕШалгалт өгөх хичээл
1 Хөдөө аж ахуйн бизнесийн эдийн засаг Математик
2 Эдийн засаг математик загварчлал
3 Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг, статистик
4 Нягтлан бодох бүртгэл
5 Менежмент, үйлдвэрлэлийн /хөдөө аж ахуйн/
6 Хөдөө аж ахуйн маркетинг менежмент
7 Банк, санхүү
8 Биологи-Агнуур зүйч Хими
Биологи
Математик
9 Экологи, байгаль хамгаалал
10 Математик программ хангамж Математик
Физик
11 Мэдээллийн систем /Хөдөө аж ахуйн/
12 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хими технологи Математик
Хими
Биологи
13 Байгаль орчны, хяналт үнэлгээ
14 Байгаль орчны нөхөн сэргээлт
15 Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл
16 Хөдөө аж ахуйн цахилгаан хангамж Математик
Физик
17 Инженер механик
18 Хөдөө аж ахуйн машин механизмын ашиглалт
19 Зохион бүтээх инженер
20 Металл судлал, технологи
21 Гидромеханик инженер
22 Үндэсний үйлдвэрлэлийн технологи
23 Хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийн инженер
24 Хүнсний инженерчлэл
25 Барилгын инженер
26 Бараа түүхий эдийн технологи Хими
Биологи
Математик
27 Таваар судлал
28 Мах сүүний үйлдвэрлэлийн технологи
29 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ
30 Газар зохион байгуулалт Математик
31 Газрын үнэлгээ
32 Газрын кадастр, зураглал
33 Ландшафтны архитектур Математик
Хар зураг
34 Хөдөө аж ахуйн биотехнологи Хими
Биологи
Математик
35 Агрономи
36 Усалгаатай газар тариалангийн агрономи
37 Жимс ногооны аж ахуйн агрономи
38 Селекци, үрийн аж ахуйн агрономи
39 Ногоон байгууламжийн агрономи
40 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ
41 Хөрс судлал, агрохими
42 Газар тариалангаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй
43 Зоо инженер
44 Бэлчээр, тэжээлийн технологи
45 Мал аж ахуйгаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй
46 Ойн аж ахуйн инженер
47 Загасны аж ахуйн технологи
48 Малын их эмч
49 Байгалийн аялал жуулчлал Математик
Гадаад хэл- (англи хэл,орос хэл)

 

ХСИС-Хууль сахиулахын их сургууль

ШААРДЛАГА: ЭЕШ-ын  суурь болон дагалдах шалгалтыг  өгч, нийт онооны 60 буюу түүнээс дээш хувийн үнэлгээ авсан байх шаардлагатай.

Мэргэжлийн нэр ЭЕШалгалт өгөх хичээл нэмэлт
суурь шалгалт дагалдах шалгалт  
1 Цагдаа-хууль сахиулах ажил Нийгмийн тухай мэдлэг Математик Эрүүл мэнд
Бие бялдар
Сэтгэл зүйн чиглэлээр нэмэлт шалгалт, сорил
Гадаад хэл- (англи хэл,орос хэл)
2 Онцгой байдал-гамшгаас хамгаалах алба Математик Нийгмийн тухай мэдлэг
Гадаад хэл
3 Хилийн алба Математик Гадаад хэл
Физик
4 Эрх зүй  Нийгмийн тухай мэдлэг Математик
Гадаад хэл

 

СУИС-Соёл урлагийн их сургууль

ШААРДЛАГА: СУИС-ийн нэг онцлог бол сургалт явуулж буй бакалаврын хөтөлбөрийн дийлэх хувь ньурлагийн авъяас шаардсан хөтөлбөр байдаг. Иймээс СУИС-д элсэхийг хүсэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтаас гадна ур чадварын шалгалт өгдөг. ЭЕШ-ын хүчин төгөлдөр оноотой, энэхүү оноо нь элсэхийг хүссэн хөтөлбөрийн босго оноог хангасан байна.

Мэргэжлийн нэр Ур чадварын шалгалт СУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль
Ерөнхий чадвар Онцлог чадвар
1 Багш, урлагийн боловсрол /бүжгийн багш/ а) Бие бялдрын хөгжил, уян хатан чанар
б) Сонсгол, ой тогтоолт, хөгжмийн мэдрэмж
в) Бүжиглэх авьяас чадвар
г) Үсрэлт, хөдөлгөөний эвсэл
Бүжгийн урлагийн сургууль
2 Бүжгийн урлаг/бүжиглэх урлаг,бүжгийн найруулга/
3 Хувцасны дизайн а) Зохиомж
б) Хар зураг
в) Уран зураг
г) Бие дааж хийсэн ажлууд
Дүрслэх, дизайн урлагийн сургууль
4 График дизайн/компьютер график,  хэвлэлийн дизайн/
5 Уран зураг/уран зураг, монгол зураг, монументаль уран зураг/
6 Уран баримал/уран баримал, керамик урлаг, арьсан урлаг, чимэглэх урлаг, уран дархан, уран сийлбэр/
7 Зураасан зураг
8 Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн сэргээн засварлалт
9 Зураг авалт а) Ярилцлага Радио телевиз, медиа урлагийн сургууль
б) Оюуны чадамж IQ
в) Бие дааж хийсэн ажлууд
10 Дуу чимээний технологи а) Сонсгол
б) Ярилцлага
в) Оюуны чадамж IQ
11 Радио, дэлгэцийн техник технологи а) Ярилцлага
в) Оюуны чадамж IQ
12 График дизайн /медиа анимейшн/
13 Найруулах урлаг/ киноны, радио, телевизийн/ а) Өөрийн судалбар
б) Хөдөлгөөний эвсэл, бүжиг
в) Дуулах чадвар
г) Сонсгол, ритм
д) Уран уншлага
14 Сэтгүүл зүй а) Ярилцлага
б) Эссэ бичих
в) Оюуны чадамж IQ
15 Соёл судлал /нүүдлийн соёл судлал, өрнийн соёл судлал, соёлын өв, музей судлал/   Соёлын сургууль
16 Номын сан судлал
17 Менежмент /соёл, урлаг/
18 Маркетинг /соёл, урлаг/
19 Аялал жуулчлал/соёлын аялал жуулчлал,  соёл чөлөөт цагийн үйлчилгээ/
20 Жүжиглэх урлаг а) Өөрийн судалбар
б) Хөдөлгөөний эвсэл, бүжиг
в) Дуулах чадвар
г) Сонсгол, ритм
д) Уран уншлага
а) Ёгт үлгэр ярих
б) Монолог
в) Өгөгдсөн судалбар
г) Ярилцлага
д) Оюуны чадамж IQ
Театрын урлагийн сургууль
21 Найруулах урлаг /жүжгийн/ а) Өөрийн судалбар
б) Хөдөлгөөний эвсэл, бүжиг
в) Дуулах чадвар
г) Сонсгол, ритм
д) Уран уншлага
а) Эссэ бичих
б) Ярилцлага
в) Оюуны чадамж IQ
22 Урлаг судлал /театр, кино, дүрслэх урлаг/ а) Эссэ бичих а) Ярилцлага
б) Оюуны чадамж IQ
23 Утга зохиол судлал /кино, жүжгийн зохиол/
24 Тайзны техник, технологи а) Ярилцлага
б) Хар зураг
в) Оюуны чадамж IQ
25 Уран зураг/ тайз дэлгэцийн/ а) Зохиомж
б) Хар зураг
в) Уран зураг
г) Бие дааж хийсэн ажлууд
26 Багш, урлагийн боловсрол/хөгжмийн багш/ Хөгжмийн: а) Сонгосон хөгжмийн зэмсгээр 2 зохиол хөгжимдөх
б) Урлагийн тухай ярилцлага
в) Биеийн хөгжил
г) Дуулах чадвар
Хөгжмийн урлагийн сургууль
а) Хөгжимдөх чадвар (төгөлдөр хуураар 2 зохиол)
б) Хэмнэл
в) Сонсгол, ой тогтоолт 
27 Хөгжмийн урлаг/зохиомж, MIDI зохиомж, хөгжим судлал, удирдах-найрал дуу, найрал хөгжим/ а) Соноршуулга: 2-3 хоолойндиктант а)  Өөрийн зохиосон хөгжмийн зохиолыг хөгжимдөх,  ноотны программын мэдлэг
б) Найрал хөгжим удирдах- 2 бүтээл
 в) Найрал дуу удирдах-2 бүтээл,   дуулах чадвар
 г) Урлагийн тухай эссэ бичих (250-300 үгтэй)
б) Хөгжмийн суурь мэдлэг (бодлогободох, онолын дасгал хийх)
в) Төгөлдөр хуураар хөгжимдөх ур чадвар
г) Ярилцлага
28 Хөгжимдөх урлаг/сонгодог хөгжим, үндэсний хөгжим, орчин цагийн хөгжим,концертмейстр/ а) Хөгжимдөх чадвар а) Сонгосон хөгжмийн зэмсгээр 2 зохиол хөгжимдөх
б) Урлагийн тухай ярилцлага
в) Биеийн хөгжил
г) Дуулах чадвар
(сонгосон хөгжмийн зэмсэгээр 2 зохиол)
б) Хэмнэл
в) Сонсгол, ой тогтоолт
29 Дуулах урлаг/дуурийн, уртын, богинын, орчин цагийн/ а) Дуулах чадвар (2-3 дуу бэлтгэх)
б) Хэмнэл
в) Сонсгол, ой тогтоолт
г) Хөгжимдөх чадвар
а) Биеийн хөгжил (Хоолойн цараа, амны хөндийн эрүүл ахуй)
б) Хөдөлгөөний эвсэл,бүжиг
30 Үндэсний язгуур урлаг /хөөмэй, тууль/ а) Биеийн хөгжил (Хоолойн цараа, амны хөндийн эрүүл ахуй)
б) Хөдөлгөөний эвсэл,бүжиг

МУБИС-Монгол улсын багшийн их сургууль

Мэргэжлийн нэр ЭЕШалгалт өгөх хичээл
1 Сургуулийн өмнөх насны боловсролын багш Монгол хэл
2 Бага ангийн багш монгол хэл математик
50% 50%
3 Математикийн багш Математик
4 Мэдээлэл зүйн багш
5 Физикийн багш Физик
6 Химийн багш Хими
7 Биологийн багш Биологи
8 Газар зүйн багш Газар зүй
9 Нийгмийн ухааны багш Нийгмийн тухай мэдлэг
10 Түүхийн багш Монголын түүх
11 Дүрслэх урлагийн багш Хөгжмийн багш ур чадвар
70%
Монгол хэл
Математик
Нийгмийн тухай мэдлэг
30%
12 Зураг зүй дизайны багш Монгол хэл
Математик
Физик
30%
13 Дизайн технологийн багш Математик
Физик
30%
14 Монгол хэл-Уран зохиолын багш Монгол хэл
15 Хэл, уран зохиол Монгол хэл
16 Англи хэлний багш
Орос хэлний багш
Англи хэл
Орос хэл
17 Хятад хэлний багш
Герман хэлний багш
18 Солонгос хэлний багш
Япон хэлний багш
19 Биеийн тамирын багш ур чадвар
70%
Монгол хэл
Математик
Нийгмийн тухай мэдлэг
30% 
20 Дасгалжуулагч\ хөл бөмбөг, волейбол\
21 Аялал жуулчлал Монгол хэл
22 Хувцасны дизайнер Ур чадвар
70%
Монгол хэл
Математик
Нийгмийн тухай мэдлэг 30%
23 Дизайнер
24 Боловсрол судлаач    Монгол хэл
25 Нийгмийн ажилтан
26 Сэтгэл судлаач
27 Сэтгүүлч
28 Насан туршийн боловсрол
29 Тусгай хэрэгцээт боловсрол

СЭЗИС-Санхүү, эдийн засгийн их сургууль

Мэргэжлийн нэр ЭЕШалгалт өгөх хичээл
1 Нягтлан бодох бүртгэл Математик  Англи хэл
2 Санхүү
 Банк
3 Бизнесийн удирдлага
4 Маркетинг
5 Аялал, жуулчлал
6 Зочлох үйлчилгээ
7 Мэдээллийн систем
8 Эдийн засаг
9 Эрх зүй Математик Нийгмийн тухай мэдлэг

#Мэргэжил #Оюутан #Сурагч #ЭЕШ #Lesson #university