Хүмүүсийн хамгийн түгээмэл АЛДАЖ БИЧДЭГ англи үгс


YOLO.mn | YOLO.MN
2020-08-15

Өнөөгийн нийгэмд англи хэл сурахын ач тусыг дурдах ч шаардлагагүй биз. Тэгвэл англи хэл сурах урт аялалд гарсан залуустаа зориулан хүмүүсийн хамгийн их алдаж бичдэг 100 англи үгсийг хүргэж байна.

Оксфордын хайлтын системээс дараах англи үгсийг хүмүүс хамгийн их алдаж бичдэг гэсэн судалгаа гаржээ. /Тухайн үгэн дээр даран утгыг нь харах боломжтой./

Зөв бичлэг Зөвлөгөө Хүмүүсийн гаргадаг алдаа
accommodate,accommodation хоёр c, хоёр m үсэг accomodate, accomodation
achieve e үсгийн өмнө i үсэг acheive
across нэг c үсэг accross
aggressive, aggression Хоёр g үсэг agressive, agression
apparently Төгсгөл нь –ent биш -ant apparantly
appearance -ance гэж төгсөнө appearence
argument U үсгийн ард е үсэг байхгүй arguement
assassination Хоёр удаа хос s үсэг assasination
basically -ally гэж төгсөнө basicly
beginning -ing-ийн өмнө хос n үсэг begining
believe e үсгийн өмнө i үсэг beleive, belive
bizarre нэг z, хос –r үсэг bizzare
business busi- гэж эхэлнэ buisness
calendar -er биш –ar гэж төгсөнө calender
Caribbean нэг r, хос b үсэг Carribean
cemetery -ery гэж төгсөнө cemetary
chauffeur -eur гэж төгсөнө chauffer
colleague Дундаа -ea- хос эгшиг collegue
coming нэг m үсэг comming
committee хос m, хос t, хос e үсэгтэй commitee
completely -ely гэж төгсөнө completly
conscious Дундаа -sc- concious
curiosity Дундаа -os- curiousity
definitely –ate- биш -ite- гэж бичнэ definately
dilemma -mn- биш -mm- гэж бичнэ dilemna
disappear нэг s, хос p үсэг dissapear
disappoint нэг s, хос p үсэг dissapoint
ecstasy –sy гэж төгсөнө ecstacy
embarrass хос r, хос s үсэг embarass
environment m үсгийн урд n үсэг enviroment
existence -ence гэж төгсөнө existance
Fahrenheit Fahr- гэж эхэлнэ Farenheit
familiar -iar гэж төгсөнө familar
finally хос l үсэг finaly
fluorescent fluor- гэж эхэлнэ florescent
foreign i үсгийн өмнө e үсэг foriegn
foreseeable fore- гэж эхэлнэ forseeable
forty for- гэж эхэлнэ fourty
forward for- гэж эхэлнэ foward
friend i before e freind
further fur- гэж эхэлнэ futher
gist g- гэж эхэлнэ jist
glamorous -mor- in the middle glamourous
government n before the m goverment
guard gua- гэж эхэлнэ gaurd
happened -ened гэж төгсөнө happend
harass, harassment нэг r, хос s үсэг harrass, harrassment
honorary Дундаа -nor- гэж бичнэ honourary
humorous Дундаа -mor- гэж бичнэ humourous
idiosyncrasy -asy гэж төгсөнө idiosyncracy
immediately -ely гэж төгсөнө immediatly
incidentally -ally гэж төгсөнө incidently
independent -ent гэж төгсөнө independant
interrupt хос r үсэг interupt
irresistible -ible гэж төгсөнө irresistable
knowledge D үсгийг мартаж болохгүй knowlege
liaise, liaison liais- гэж эхэлнэ liase, liason
lollipop Дундаа i үсэгтэй lollypop
millennium, millennia хос l, хос n үсэг millenium, millenia
Neanderthal -thal гэж төгсөнө Neandertal
necessary нэг c, хос s үсэг neccessary
noticeable Дундаа e үсэгтэйг мартаж болохгүй noticable
occasion хос c, нэг s үсэг ocassion, occassion
occurred, occurring хос c, хос r үсэг occured, occuring
occurrence хос c, хос r үсэг, төгсгөл нь –ance биш - ence occurance, occurence
pavilion нэг l үсэг pavillion
persistent -ent гэж төгсөнө persistant
pharaoh -aoh гэж төгсөнө pharoah
piece e үсгийн өмнө i үсэг peice
politician -cian гэж төгсөнө politican
Portuguese –guese гэж төгсөнө Portugese
possession Дундаа болон төгсгөлдөө хос s үсэгтэй posession
preferred, preferring хос r үсэг prefered, prefering
propaganda propa- гэж эхэлнэ propoganda
publicly –cly гэж төгсөнө publically
really хос l үсэг realy
receive i үсгийн өмнө e үсэг recieve
referred, referring хос r үсэг refered, refering
religious -gious гэж төгсөнө religous
remember Дундаа -mem- гэж бичигдэнэ rember, remeber
resistance -ance гэж төгсөнө resistence
sense -se гэж төгсөнө sence
separate Дундаа -par- гэж бичигдэнэ seperate
siege e үсгийн өмнө i үсэг seige
successful хос c, хос s үсэгтэй succesful
supersede -sede гэж төгсөнө supercede
surprise sur- гэж эхэлнэ suprise
tattoo хос t, хос o үсэгтэй tatoo
tendency -ency гэж төгсөнө tendancy
therefore -fore гэж төгсөнө therefor
threshold Дундаа нэг h үсэгтэй threshhold
tomorrow нэг m, хос r үсэг tommorow, tommorrow
tongue ton- гэж эхэлнэ –gue гэж төгсөнө tounge
truly е үсэг байхгүй truely
unforeseen r үсгийн араас е үсэг байгааг битгий мартаарай unforseen
unfortunately -ely гэж төгсөнө unfortunatly
until Төгсгөлдөө нэг l үсэгтэй untill
weird i үсгийн өмнө e үсэг wierd
wherever Дундаа нэг e үсэгтэй whereever
which wh- гэж эхэлнэ wich

Эх сурвалж: Oxford Dictionaries

#Англи хэл #Үгс #Зөвлөгөө