2018 оны ЭЕШ-ын журамтай танилцаарай








#ЭЕШ #Preparative method #Advice