Нийслэлийн дүүргийн олимпиадуудын хуваарь


Э.Жавзмаа | YOLO.MN
2018-01-02

Нийслэлийн олимпиадад оролцох сурагчдыг сонгон шалгаруулах, сургалтын чанарыг сайжруулах, сурагчдын авьяас чадварыг нээн хөгжүүлж, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, багш нарын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилготойгоор зохион байгуулагдаж байна.

Хамрах хүрээ: Сургуулийн олимпиадаас шалгарсан багш, 7-12 р ангийн сурагчид

- Олимпиадын төрлөөс хамаарч сурагч анги алгасан орж болно.

Олимпиадын комисс:

- Дүүргийн олимпиадыг зохион байгуулж буй сургууль нь дүүргийн мэргэжлийн багш нараас бүрдсэн комисс байгуулна.
- Комисс нь сурагчдын материаллыг засна.
- Маргаантай асуудал гарвал газар дээр нь шийдвэрлэх эрхтэй.

Олимпиадын дүн:

- Олимпиадын дүүргийн комисс нь ангиллал бүрээр дүнг гарган мэдээлнэ.
- Нийслэлийн боловсролын газар олимпиадын тайлан болон оролцогчдын оноогоор эрэмбэлсэн байдал зэргийг файл хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө.

Олимпиадын шагнал:

- Ангилал тус бүрт хяналтын тоонд багтсан сурагчдад нийслэлийн олимпиадад оролцох эрх бүхий батламж олгоно.
- Ивээн тэтгэгч болон хандивлагч байгаа бол шагнал олгож болно.

- Олимпиадын дүүргийн комисс нь ангиллал бүрээр дүнг гарган мэдээллэнэ.
- Нийслэлийн боловсролын газар олимпиадын тайлан болон оролцогчдын оноогоор эрэмбэлсэн байдал зэргийг файл хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө.

Дүүргийн олимпиадын зохион байгуулагдах хуваарь (Дүүрэг, олимпиад болох сургуулиуд)

Мэргэжил

Хугацаа

БГД

БЗД

НД

БХД

ЧД

СБД

СХД

ХУД

 1.  

Газарзүй

1/08

13

53

Эрдмийн оргил

Гүн галуутай

72

35

76

114

 1.  

Түүх нийгэм

1/10

Оуцс

102

119

Боловсрол ЦС

57

4

65

115

 1.  

Физик

1/10

113

97

Голомт ЦС

Боловсрол ЦС

17

11

42

15

 1.  

Монгол хэл

1/12

Эуцс

21

119

Гүн галуутай

23

16

67

52

 1.  

Мэдээллийн технологи

1/11

51

Баянзүрх цс

Эрдмийн оргил

125

61

11

12

18

 1.  

Технологи

1/12 Эөцс Глобал Голом ЦС Боловсрол ЦС 5 3 62 34
 1.  

Математик

1/13

28

84

119

Боловсрол ЦС

Олонлог

1

ИЦ2-р ахлах сургууль

41

 1.  

Хими

1/15

20

33

Эрдмийн оргил

125

39

2

ИЦ1-р дунд сургууль

118

 1.  

Биологи

1/16

38

48

Эрдмийн оргил

125

50

45

122

Буянт ухаа ЦС

 1.  

Англи хэл

1/17

73

14

Голомт ЦС

125

24

6

105

75

 1.  

Орос хэл

1/16

40

44

Голомт ЦС

Гүн галуутай

5

31

9

60

Олимпиадын шагнал:

- Ангилал тус бүрт хяналтын тоонд багтсан сурагчдад нийслэлийн олимпиадад оролцох эрх бүхий батламж олгоно.
- Ивээн тэтгэгч болон хандивлагч байгаа бол шагнал олгож болно.

Эх сурвалж: Нийслэлийн боловсролын газар

#Metropolian #Olympiad #Table #Teenagers